STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy tách chiết Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Scientific Inc Dùng cho tách chiết tinh sạch DNA/RNA và protein tự động Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A