STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm đông máu Thrombotimer 4 Kommanditgesellschaft Behnk Elektronik GmbH & Co. Behnk Elektronik GmbH & Co. KG Xác định thời gian đông máu của máu hoặc huyết tương đã được citrate hóa Quy tắc 3, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy xét nghiệm đông máu Thrombotimer 2 Kommanditgesellschaft Behnk Elektronik GmbH & Co. Behnk Elektronik GmbH & Co. KG Xác định thời gian đông máu của máu hoặc huyết tương đã được citrate hóa Quy tắc 3, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy xét nghiệm đông máu Thrombotimer 1 Kommanditgesellschaft Behnk Elektronik GmbH & Co. Behnk Elektronik GmbH & Co. KG Xác định thời gian đông máu của máu hoặc huyết tương đã được citrate hóa Quy tắc 3, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C