STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent niệu quản UC0606FB; UC0607FB; UC0608FB; UC0609FB; UC0610FB; UC0611FB; UC0612FB; UC0614FB; UC0616FB; UC0618FB; UC0620FB; UC0706FB; UC0707FB; UC0708FB; UC0709FB; UC0710FB; UC0711FB; UC0712FB; UC0714FB; UC0716FB; UC0718FB; UC0720FB; UC0806FB; UC0807FB; UC0808FB; UC0809FB; UC0810FB; UC0811FB; UC0812FB; UC0814FB; UC0816FB; UC0818FB; UC0820FB; UC1006FB; UC1007FB; UC1008FB; UC1009FB; UC1010FB; UC1011FB; UC1012FB; UC1014FB; UC1016FB; UC1018FB; UC1020FB; Taewoong Medical Co., Ltd Taewoong Medical Co., Ltd Được cấy ghép vào cơ thể có chức năng làm giãn niệu quản và thông đường nước tiểu Quy tắc 8 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Stent niệu đạo US1003F; US1403F; US1004F; US1404F; US1005F; US1405F; US1006F; US1406F; US1007F; US1407F; US1008F; US1408F; US1009F; US1409F; US1010F; US1410F; US1203F; US1603F; US1204F; US1604F; US1205F; US1605F; US1206F; US1606F; US1207F; US1607F; US1208F; US1608F; US1209F; US1609F; US1210F; US1610F; Taewoong Medical Co., Ltd Taewoong Medical Co., Ltd Được cấy ghép niệu đạo có chức năng làm giãn niệu đạo và đưa nước tiểu ra ngoài Quy tắc 8 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C