STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu, kèm que thu mẫu Viral Transport Medium Tube with Swab/ Universal Viral transport collection kit Taizhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd, Taizhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd, Thu thập và bảo quản mẫu vi sinh, virus, vật liệu di truyền Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Que thu mẫu Swab Swab Taizhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd, Taizhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd, Thu thập mẫu vi sinh, virus, vật liệu di truyền Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu Viral Transport Medium Tube, 3ml Taizhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd, Taizhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd, Bảo quản và vận chuyển mẫu vi sinh, virus, vật liệu di truyền Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A