STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật Asan Transport Medium (O) Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Ống nghiệm chứa mẫu bệnh phẩm để vận chuyển và bảo quản Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật Asan Transport Medium (I) Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Ống nghiệm chứa mẫu bệnh phẩm để vận chuyển và bảo quản Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật Asan Transport Medium (II) Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Ống nghiệm chứa mẫu bệnh phẩm để vận chuyển và bảo quản Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A