STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường đông phôi chậm giai đoạn tiền nhân và phân tách (FreezeKitTMCleave) FreezeKitTMCleave/10169 HertART, APS Vitrolife Sweden AB Đông trữ phôi chậm giai đoạn tiền nhân và phân tách Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B