STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pipette tiệt trùng 5 mL (Serological pipette 5 mL) Serological pipette 5 mL/16205; 16205S; 16205u; 16205uS; HertART, APS Vitrolife Sweden AB Sử dụng trong đánh giá và lọc rửa tinh trùng, cũng như chuẩn bị môi trường trong IVF Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A