STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền dịch - Disposable Infusion set IV-01, IV-02, IV-03, IV-04, IV-05, IV-06, IV07, IV-08, IV-09, IV-10, IV-11, IV-12 Shandong Yiguang Medical Instruments Shandong Yiguang Medical Instruments Dùng để truyền dịch Quy tắc 2; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Ống nối hút dịch - Yankauer cannula with connector ASYU-20FR28, ASYU-16FR28 Suzhou Yudu Medical Suzhou Yudu Medical Hỗ trợ hút dịch, hút đàm cho bệnh nhân Quy tắc 2; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B