STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ định danh nhóm máu Theo phụ lục Sifin Diagnostics GmbH Sifin Diagnostics GmbH thẻ xét nghiệm nhóm máu tại giường bệnh để xác nhận sự tương thích nhóm máu của người nhận và người cho máu Quy tắc 2 TTBYT Loại D