STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa PHILOS Theo phụ lục Theo phụ lục Synthes GmbH Được dùng để cố định tạm thời, nắn chỉnh hoặc bất động xương ở nhiều vùng giải phẫu khác nhau Quy tắc 8 - Phân loại trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro TTBYT Loại C