STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dây chạy thận nhân tạo HD-BL-IV-TR-FL-PL Foresight Industries Sdn Bhd Foresight Industries Sdn Bhd Dùng trong quá trình lọc máu trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Quả lọc thận DIA-14H-PES-S; DIA-16H-PES-S; DIA-18H-PES-S; DIA-20H-PES-S; Foresight Industries Sdn Bhd Foresight Industries Sdn Bhd Dùng trong quá trình lọc máu trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 3, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
3 Kim chạy thận HD-AVF-15G; HD-AVF-16G; HD-AVF-17G; Foresight Industries Sdn Bhd Foresight Industries Sdn Bhd Dùng trong chạy thận(Sử dụng một lần) Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B