STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển mẫu VTM (Viral Transport Medium) MTVCM.VTM Công ty TNHH Giải Pháp Y Sinh ABT Công ty TNHH Giải Pháp Y Sinh ABT Môi trường vận chuyển được để vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Môi trường vận chuyển mẫu UTM (Universal Transport Medium) MTVCM.UTM Công ty TNHH Giải Pháp Y Sinh ABT Công ty TNHH Giải Pháp Y Sinh ABT Môi trường vận chuyển được để vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A