STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ khâu cắt nối tròn các cỡ Circular Stapler FCSLWBE21 FCSLWBE24 FCSLWBE26 FCSLWBE28 FCSLWBE29 FCSLWBE32 FCSLWBE34 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Khâu cắt mô, dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực, gồm một lưỡi dao ở giữa và các hàng ghim nằm dọc hai bên dao để đóng mô giúp cầm máu 8 TTBYT Loại C
2 Dụng cụ khâu cắt nối tròn các cỡ Circular Stapler FCSSWAF21 FCSSWAF24 FCSSWAF26 FCSSWAF28 FCSSWAF29 FCSSWAF32 FCSSWAF34 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Khâu cắt mô, dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực, gồm một lưỡi dao ở giữa và các hàng ghim nằm dọc hai bên dao để đóng mô giúp cầm máu 8 TTBYT Loại C
3 Dụng cụ khâu cắt nối tròn các cỡ Circular Stapler FCSME21 FCSME24 FCSME25 FCSME26 FCSME28 FCSME29 FCSME32 FCSME34 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Khâu cắt mô, dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực, gồm một lưỡi dao ở giữa và các hàng ghim nằm dọc hai bên dao để đóng mô giúp cầm máu 8 TTBYT Loại C
4 Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ hở Linear Cutter Stapler SSAA-55 SSAA-60 SSAA-75 SSAA-80 SSAA-100 SSAA-110 SSAB-55 SSAB-60 SSAB-75 SSAB-80 SSAB-100 SSAB-110 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Khâu cắt mô, dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực, gồm một lưỡi dao ở giữa và các hàng ghim nằm dọc hai bên dao để đóng mô giúp cầm máu 8 TTBYT Loại C
5 Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ hở Reloading Unit for Linear Cutter Stapler SADA-55T SADA-60T SADA-75T SADA-80T SADA-100T SADA-110T SADA-55N SADA-60N SADA-75N SADA-80N SADA-100N SADA-110N SADA-55D SADA-60D SADA-75D SADA-80D SADA-100D SADA-110D SADB-55T SADB-60T SADB-75T SADB-80T SADB-100T SADB-110T SADB-55N SADB-60N SADB-75N SADB-80N SADB-100N SADB-110N SADB-55D SADB-60D SADB-75D SADB-80D SADB-100D SADB-110D B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực. Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ hở 8 TTBYT Loại C
6 Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng Endo Linear Cutter Stapler CEAA-30 CEAA-45 CEAA-60 CEAB-30 CEAB-45 CEAB-60 CEAC-30 CEAC-45 CEAC-60 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Cấu tạo bao gồm một lưỡi dao ở giữa và các hàng ghim nằm dọc hai bên dao để đóng mô giúp cầm máu. Dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực 8 TTBYT Loại C
7 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi Reloading Unit for Endo Linear Cutter Stapler CADA-30G CADA-45G CADA-60G CADA-30T CADA-45T CADA-60T CADA-30N CADA-45N CADA-60N CADA-30P CADA-45P CADA-60P CADA-30S CADA-45S CADA-60S CADA-30D CADA-45D CADA-60D CADA-30R CADA-45R CADA-60R CADB-30G CADB-45G CADB-60G CADB-30T CADB-45T CADB-60T CADB-30N CADB-45N CADB-60N CADB-30P CADB-45P CADB-60P CADB-30S CADB-45S CADB-60S CADB-30D CADB-45D CADB-60D CADB-30R CADB-45R CADB-60R CADC-30G CADC-45G CADC-60G CADC-30T CADC-45T CADC-60T CADC-30N CADC-45N CADC-60N CADC-30P CADC-45P CADC-60P CADC-30S CADC-45S CADC-60S CADC-30D CADC-45D CADC-60D CADC-30R CADC-45R CADC-60R B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi. Dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực 8 TTBYT Loại C
8 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi Reloading Unit for Endo Linear Cutter Stapler CADE-30SVS CADE-45SVS CADE-60SVS CADE-30EVS CADE-45EVS CADE-60EVS CADE-30ENS CADE-45ENS CADE-60ENS CADE-30ENTS CADE-45ENTS CADE-60ENTS CADE-30EPS CADE-45EPS CADE-60EPS CADE-30EPTS CADE-45EPTS CADE-60EPTS B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi. Dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực 8 TTBYT Loại C
9 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi Reloading Unit for Endo Linear Cutter Stapler CADD-30EPTS CADD-45EPTS CADD-60EPTS CADD-30SVS CADD-45SVS CADD-60SVS CADD-30EVS CADD-45EVS CADD-60EVS CADD-30ENS CADD-45ENS CADD-60ENS CADD-30ENTS CADD-45ENTS CADD-60ENTS CADD-30EPS CADD-45EPS CADD-60EPS B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi. Dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực 8 TTBYT Loại C
10 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi Reloading Unit for Endo Linear Cutter Stapler CADF-30G CADF-45G CADF-60G CADF-30T CADF-45T CADF-60T CADF-30N CADF-45N CADF-60N CADF-30P CADF-45P CADF-60P CADF-30S CADF-45S CADF-60S CADF-30D CADF-45D CADF-60D CADF-30R CADF-45R CADF-60R B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi. Dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực 8 TTBYT Loại C
11 Dụng cụ và băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ cắt đại trực tràng thấp Cutter Stapler and Reloading Unit for Cutter Stapler CAAA-30 CAAA-40 CAAA-45 CAAA-50 CAAA-55 CAAA-60 CAAA-90 CAAB-30 CAAB-40 CAAB-45 CAAB-50 CAAB-55 CAAB-60 CAAB-90 CAZA-30T CAZA-40T CAZA-45T CAZA-50T CAZA-55T CAZA-60T CAZA-90T CAZB-30T CAZB-40T CAZB-45T CAZB-50T CAZB-55T CAZB-60T CAZB-90T CAZA-30N CAZA-40N CAZA-45N CAZA-50N CAZA-55N CAZA-60N CAZA-90N CAZB-30N CAZB-40N CAZB-45N CAZB-50N CAZB-55N CAZB-60N CAZB-90N CAZA-30D CAZA-40D CAZA-45D CAZA-50D CAZA-55D CAZA-60D CAZA-90D CAZB-30D CAZB-40D CAZB-45D CAZB-50D CAZB-55D CAZB-60D CAZB-90D B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Cấu tạo bao gồm một lưỡi dao ở giữa và các hàng ghim nằm dọc hai bên dao để đóng mô giúp cầm máu. Dùng trong phẫu thuật ngoại tổng quát và lồng ngực 8 TTBYT Loại C
12 Dụng cụ khâu cắt trĩ Circular Stapler FCSSWAE31 FCSSWAE32 FCSSWAE33 FCSSWAE34 FCSSWAE35 FCSSWAE36 FCSSWAE31S FCSSWAE32S FCSSWAE33S FCSSWAE34S FCSSWAE35S FCSSWAE36S FCSSWAE31T FCSSWAE32T FCSSWAE33T FCSSWAE34T FCSSWAE35T FCSSWAE36T FCSSWAE31N FCSSWAE32N FCSSWAE33N FCSSWAE34N FCSSWAE35N FCSSWAE36N FCSSWAE31D FCSSWAE32D FCSSWAE33D FCSSWAE34D FCSSWAE35D FCSSWAE36D B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Dụng cụ khâu cắt trĩ bao gồm lưỡi dao và ghim khâu. Dùng trong phẫu thuật trĩ 8 TTBYT Loại C
13 Dụng cụ khâu cắt trĩ Circular Stapler FCSSWBE31 FCSSWBE32 FCSSWBE33 FCSSWBE34 FCSSWBE35 FCSSWBE36 FCSSWBE31S FCSSWBE32S FCSSWBE33S FCSSWBE34S FCSSWBE35S FCSSWBE36S FCSSWBE31T FCSSWBE32T FCSSWBE33T FCSSWBE34T FCSSWBE35T FCSSWBE36T FCSSWBE31N FCSSWBE32N FCSSWBE33N FCSSWBE34N FCSSWBE35N FCSSWBE36N FCSSWBE31D FCSSWBE32D FCSSWBE33D FCSSWBE34D FCSSWBE35D FCSSWBE36D B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Dụng cụ khâu cắt trĩ bao gồm lưỡi dao và ghim khâu. Dùng trong phẫu thuật trĩ 8 TTBYT Loại C
14 Dụng cụ khâu cắt trĩ Circular Stapler FCSSME31 FCSSME32 FCSSME33 FCSSME34 FCSSME35 FCSSME36 FCSSME31S FCSSME32S FCSSME33S FCSSME34S FCSSME35S FCSSME36S FCSSME31T FCSSME32T FCSSME33T FCSSME34T FCSSME35T FCSSME36T FCSSME31N FCSSME32N FCSSME33N FCSSME34N FCSSME35N FCSSME36N FCSSME31D FCSSME32D FCSSME33D FCSSME34D FCSSME35D FCSSME36D B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Dụng cụ khâu cắt trĩ bao gồm lưỡi dao và ghim khâu. Dùng trong phẫu thuật trĩ 8 TTBYT Loại C
15 Trocar Trocar PAS051R1 PAS081R1 PAS101R1 PAS111R1 PAS121R1 PAS151R1 PAL051R1 PAL081R1 PAL101R1 PAL111R1 PAL121R1 PAL151R1 PAS051T1 PAS081T1 PAS101T1 PAS111T1 PAS121T1 PAS151T1 PAL051T1 PAL081T1 PAL101T1 PAL111T1 PAL121T1 PAL151T1 PBS051R1 PBS081R1 PBS101R1 PBS111R1 PBS121R1 PBS151R1 PBL051R1 PBL081R1 PBL101R1 PBL111R1 PBL121R1 PBL151R1 PBS051T1 PBS081T1 PBS101T1 PBS111T1 PBS121T1 PBS151T1 PBL051T1 PBL081T1 PBL101T1 PBL111T1 PBL121T1 PBL151T1 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Trocar các cỡ dùng trong phẫu thuật nội soi 8 TTBYT Loại C