STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy sinh thiết chân không (Máy chính) Encor Enspire E4230 Dymax, Corp. – Mỹ SenoRx, Inc. – Mỹ Bào hút mô để lấy ra làm sinh thiết trong chẩn đoán sớm và điều trị các khối u ở vú. 11 TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Bộ phận gắn kim (Encor Driver) DRENCOR DRENCORMR Dymax, Corp. – Mỹ SenoRx, Inc. – Mỹ Bộ phận giúp kim hoạt động. 11 TTBYT Loại B
3 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Dây cắm điện của máy (Power Cord Europe) PC3200 Dymax, Corp. – Mỹ SenoRx, Inc. – Mỹ Bộ phận giúp máy hoạt động 11 TTBYT Loại B
4 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Kim Sinh thiết chân không (Encor Probe) ECP017G ECP0110G ECP0112G ECP017GV ECP0110GV ECP0112GV ECPMR0110G ECPMR0110GBT ECPMR017G INFUS MEDICAL (THAILAND) CO., LTD. – Thái Lan SenoRx, Inc. – Mỹ Bào, cắt mô. 11 TTBYT Loại B
5 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Bàn đạp chân (Encor Foot Pedal) FSENCOR01 FSENCORMR Dymax, Corp. – Mỹ SenoRx, Inc. – Mỹ Bộ điều khiển bằng chân. 11 TTBYT Loại B
6 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Bình chứa dịch (Encor Canister) SCCAN01 SCCAN02 C.R. BARD, INC. – Mỹ SenoRx, Inc. – Mỹ Chứa dịch hút từ mô vú 11 TTBYT Loại B
7 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Ống hút dịch (Encor Enspire Vacuum Assisted Cass) DS4001 DS4002 INFUS MEDICAL (THAILAND) CO., LTD. – Thái Lan SenoRx, Inc. – Mỹ Ống hút dịch và mô từ vú chuyển vào bình chứa dịch. 11 TTBYT Loại B
8 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Bộ kết nối dùng cho kim sinh thiết chân không (EnCor Insert) ENCLRINSERT7G ENCLRINSERT10G ENCLRINSERT12G ENCFINSERT7G ENCFINSERT10G ENCFINSERT12G INFUS MEDICAL (THAILAND) CO., LTD. – Thái Lan SenoRx, Inc. – Mỹ Bộ phận giúp kim hoạt động 11 TTBYT Loại B
9 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Bộ kẹp và đẩy kim (EnCor Fire Forward) ENCFF01 ENCFF02 ENCFFF Dymax, Corp. – Mỹ SenoRx, Inc. – Mỹ Bộ phận giúp kim hoạt động 11 TTBYT Loại B
10 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Bộ hướng dẫn kim (Encor Needle Guide) ENCFNGUIDE01 Dymax, Corp. – Mỹ noRx, Inc. – Mỹ Dùng trong trường hợp cần kết hợp máy Encor với các loại máy khác 11 TTBYT Loại B
11 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Trục sử dụng cho máy nhũ ảnh do GE sản xuất (EnCor Bushings for GE) GEUPNGB Dymax, Corp. – Mỹ SenoRx, Inc. – Mỹ Bộ phận giúp máy hoạt động 11 TTBYT Loại B