STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chỉ thị màu hấp khô 35842 GIMA S.p.A. GIMA S.p.A. Dùng để chỉ thị trong tiệt trùng Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng chỉ thị màu hấp ướt 35846 GIMA S.p.A. GIMA S.p.A. Dùng để chỉ thị trong tiệt trùng Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A