STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy MELAB Thioglycolate Medium; MELAB Todd Hewitt Broth; MELAB Tryptic Soy Broth+6.5% NaCl; MELAB Lysine Decarboxylase Broth; MELAB Arginine Decarboxylase Broth; MELAB Ornithine Decarboxylase Broth; MELAB Chromogenic Orientation; MELAB Urea Broth; MELAB Chocolate Agar; MELAB Chocolate Agar + Bacitracin; MELAB Chocolate Agar + VCNT; MELAB Chromogeic UTI Clarity Agar; MELAB Cereus Select Agar; MALAB Chacoal Agar + Bordetella; MELAB Cornmeal T80 Agar; MELAB Desoxycholate Citrate Agar; MELAB Dichloran Glycerol Agar; MELAB KF Streptococcus Agar; MELAB Lactose Agar; MELAB LMG Agar; MELAB Malt Extract Agar; MELAB Mueller Hinton Agar + NaCl; MELAB PEMBA Agar; MELAB Phenylethyl Alcohol Blood Agar; MELAB Plate Count Agar + Antibiotic; MELAB Potato Dextrose Agar + Acid Lactic; MELAB R2A Agar; MELAB RPMI Medium; MELAB Sabouraund Dextrose Agar + Antibiotic; MELAB Sensitest Agar; MELAB Sensitest Agar + Defibrinate blood; MELAB Wilkins Chalgren Agar; MELAB YM 11 Agar; MELAB Chromogenic C. Perfringens; MELAB Rapid Detection Salmonela; MELAB Chromogenic STEC; MELAB Chromogenic O157; MELAB Chromogenic C. Perfringens ; MELAB Rapid Detection Salmonela; MELAB Chromogenic STEC; MELAB Chromogenic O157 ; MELAB Chromogenic ECC; MELAB Chromogenic Mastitis; MELAB ECC Broth ; MELAB Chromogenic Liquid ECC; MELAB Chromogenic Cronobacter; MELAB Chromogenic CCA; MELAB Mueller Hinton Chocolate Agar; MELAB Tryptic Soy Broth + NaCl; MELAB Tryptone Soy Agar + Lecithin + Tween 80 ; MELAB Violet Red Bile + Glucose; MELAB Blood Agar ; MELAB BHI Broth + Glycerol; MELAB Tryptone Soya Broth + Glycerol ; MELAB Thạch máu; MELAB Thạch Chocolate; MELAB Campylobacter Agar; MELAB Thạch Chocolate +VCN; MELAB Môi Trường Vận Chuyển A; MELAB Môi Trường Vận Chuyển B; MELAB Coagulase Test; MELAB Sheep Blood For media Culture; MELAB Horse Blood For media Culture; MELAB Brilliant Green Bile Lactose; MELAB Tryptone Bile X-Glucuronic Agar; MELAB DRBC; MELAB Buffer Peptone Water; MELAB Urea Broth; MELAB MIU Medium; MELAB PAD Medium; MELAB Malonate Medium ; MELAB Pyruvate Medium; MELAB NA semi-solid; MELAB Môi Trường vận Chuyển hiếu khí; MELAB Môi trường vận chuyển kị khí; CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy được sử dụng trong phòng laboratory để nuôi cấy các vi sinh vật khác nhau như vi khuẩn, nấm.... Quy tắc 5, Phần III, phụ lục II Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A