STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đĩa nuôi cấy tế bào bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
2 Pipet hút mẫu/Dụng cụ hút mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
3 Dụng cụ chứa mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
4 Đầu côn hút mẫu/Đầu típ hút mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
5 Chai nuôi cấy/Bình nuôi cấy Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
6 Màng lọc Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
7 Dụng cụ thu hoạch Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
8 Miếng dán Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
9 Thiết bị đếm tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Sử dụng trong phòng xét nghiệm để nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A