STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao BenchMark Special Stains Wash II (08309817001) Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ Dùng cung cấp một môi trường nước ổn định cho các phản ứng nhuộm mô học đặc biệt trên máy nhuộm tiêu bản tự động Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A