STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que phết thu mẫu tỵ hầu Nasopharyngeal Specimen Collection Swab Wuxi Nest Biotechnology Co.,Ltd /Trung Quốc Wuxi Nest Biotechnology Co.,Ltd /Trung Quốc Thu thập mẫu vi sinh, virus, vật liệu di truyền Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Que phết thu mẫu hầu họng Oropharyngeal Specimen Collection Swab Wuxi Nest Biotechnology Co.,Ltd /Trung Quốc Wuxi Nest Biotechnology Co.,Ltd /Trung Quốc Thu thập mẫu vi sinh, virus, vật liệu di truyền Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A