STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu Duosil Putty set 500g Bukwang Inc Bukwang Inc Dụng cụ hỗ trợ nha sĩ dùng trong thăm khám, điều trị nha khoa Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Vật liệu lấy dấu Duosil Tray Bukwang Inc Bukwang Inc Dụng cụ hỗ trợ nha sĩ dùng trong thăm khám, điều trị nha khoa Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Vật liệu lấy dấu Duosil Light Body Bukwang Inc Bukwang Inc Dụng cụ hỗ trợ nha sĩ dùng trong thăm khám, điều trị nha khoa Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Vật liệu lấy dấu Duosil Regular Monophase Bukwang Inc Bukwang Inc Dụng cụ hỗ trợ nha sĩ dùng trong thăm khám, điều trị nha khoa Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Vật liệu lấy dấu Bite Blue Bukwang Inc Bukwang Inc Dụng cụ hỗ trợ nha sĩ dùng trong thăm khám, điều trị nha khoa Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A