STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Anti - A Monoclonal Reagent Định tính nhóm máu ), Anti - B Monoclonal Reagent ( Định tính nhóm máu ), Anti - AB Monoclonal Reagont ( Định tính nhóm máu ), Anti - D IgG / IgM Blend Reagent ( Định tính nhóm máu ) 8.02.04.0.0010, 8.02.05.0.0010, 8.02.06.0.0010, 8.02.07.0.0010 ATLAS MEDICAL/JORDAN ATLAS MEDICAL/JORDAN Dùng định danh nhóm máu Quy tắc 2 TTBYT Loại D