STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy sinh thiết chân không - Ống dẫn sinh thiết vô khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục SenoRx., Inc Dùng hỗ trợ khi lấy sinh thiết chân không, sử dụng với máy sinh thiết chân không. Quy tắc 11, Mục C, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B