STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy đo thính lực – Đầu dò nhĩ lượng Tymp probe PATH MEDICAL GmbH PATH MEDICAL GmbH Sử dụng để đo thính lực cho bệnh nhận yếu và mất thính lực Quy tắc 5.4,Mục B, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy đo thính lực – Đầu dò DPOAE DPOAE probe PATH MEDICAL GmbH PATH MEDICAL GmbH Sử dụng để đo thính lực cho bệnh nhận yếu và mất thính lực Quy tắc 5.4,Mục B, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B