STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 PICC Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi Theo phụ lục Theo phụ lục Ameco Medical Industries - Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm - Truyền thuốc truyền vận mạch, dung dịch ưu trương, hóa trị liệu. - Nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần - Lấy máu, thử khí máu tĩnh mạch trung tâm trong hồi sức sốc Quy tắc 7, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C