STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hóa chất xét nghiệm dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Laboratories Inc. Dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 6 TTBYT Loại B
2 Hóa chất xét nghiệm dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Laboratories Inc. Dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 6 TTBYT Loại B
3 Hóa chất xét nghiệm dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Laboratories Inc. Dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 6 TTBYT Loại B