STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Non-change enterprise co., ltd Dùng đặt nội khí quản Quy tắc 5 – Trang thiết bị y tế xâm nhập - Phụ lục I (phần II-B) – Thông tư 39/2016 TT-BYT, ngày 28/10/2016 Thông tư Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế TTBYT Loại B