STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha AF ROTARY FILE; AF BLUE ROTARY FILE; AF BABY ROTARY FILE; AF F ONE ROTARY FILE; AF F ONE FILES; E-SPARK BLUE; AF CL ROTARY FILE ; AF RETREATMENT ROTARY; AF RETREATMENT FILE; AF MAX 1; AF MAX 2; AF MAX 3; V-TAPER ROTARY FILE; V-TAPER GOLD ROTARY FILE; V-TAPER BLUE ROTARY FILE; AF BLUE R3 RECIPROCATING ; AF OPEN FILE; Shanghai Fanta Dental Materials Co., LTD /Trung Quốc Shanghai Fanta Dental Materials Co., LTD /Trung Quốc Dùng để sửa soạn ống tủy răng (Sử dụng kết hợp với máy nội nha điều trị răng) Quy tắc 9; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B