STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính (Cận, viễn, loạn) 1.56 Duralens HC 1.56 Zaphire 1.56 Duralens HMC 1.56 Zaphire – S 1.56 UV400 Duralens HC 1.56 Duralens blue cut 1.56 PGS 1.56 blue cut UV420 1.56 photogrey PRO Duralens HC 1.56 photogrey PRO Duralens HMCS 1.56 UV400 UC 1.56 UV400 HC 1.56 UV400 HMC 1.56 UV400 HMCS 1.56 UV400 HMCS high cyl 1.56 blue cut UC 1.56 blue cut HC 1.56 blue cut HMC 1.56 blue cut HMCS 1.60 ASP AC UC 1.60 ASP AC HC 1.60 ASP AC HMC 1.60 ASP AC HMCS 1.60 ASP AC blue cut HC 1.60 ASP AC blue cut HMCS 1.591 blue cut HMCS 1.56 UC 1.56 HC UV380 1.56 HC high cyl UV380 1.56 HMC 1.56 HMCS UV380 1.56 progressive Photogrey UC 1.56 progressive Photogrey HC 1.56 progressive Photogrey HMC 1.60 AS Excelite UC 1.60 AS Excelite HC 1.60 Excelite HMCS 1.60 Excelite 1.60 Excelite high cyl 1.56 progressive Photogrey HMCS 1.499 UC 1.499 HMC 1.591 UC 1.591 HMC 1.61 UC 1.61 HMC 1.67 ASP UC 1.67 ASP HMC 1.74 ASP UC 1.74 ASP HMC 1.523 UC 1.523 HC 1.70 UC 1.70 HMC 1.56 photogrey HC 1.56 photogrey HMC 1.56 grey HMCS 1.60 Excelite plus JIANGSU RARE OPTICS CO., LTD JIANGSU RARE OPTICS CO., LTD Dùng để cải thiện tầm nhìn của mắt,hỗ trợ điều trị các tật khúc xạ, bảo vệ mắt Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A