STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính (Cận, viễn, loạn) PL 1.55 F SV Clear NBSX 65mm PL 1.55 F SV Clear NBSX 70mm PL 1.50 F SV Flat Clear UC 50mm PL 1.50 F SV Flat Clear UC 55mm PL 1.50 F SV Flat Clear UC 60mm PL 1.50 F SV Flat Clear UC 65mm PL 1.50 F SV Flat Clear UC 70mm PL 1.50 F SV Flat Clear UC 75mm PL tribrid F ASSV Clear ZSX 70mm PL tribrid F ASSV Clear ZSX 75mm PL tribrid Bluloc F ASSV Clear ZSX 70mm PL tribrid Bluloc F ASSV Clear ZSX 75mm PL 1.50 SF BFFT Clear UC 72/28mm PL 1.50 Polarized SF SV GY UC 72mm PL 1.50 Polarized SF SV BN UC 72mm PL 1.50 SF Single Vision Clear UC 65mm PL 1.50 SF Single Vision Clear UC 70mm PL 1.50 SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.55 SF Single Vision Clear UC 65mm PL 1.55 SF Single Vision Clear UC 70mm PL 1.55 SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.53 TVX SF Single Vision Transitions GY UC 75mm PL 1.53 TVX SF Single Vision Clear UC 70mm PL 1.53 TVX SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.53 TVX F SV Clear ZSX 65mm PL 1.53 TVX F SV Clear ZSX 70mm PL 1.53 TVX F ASSV Clear ZSX 65mm PL 1.53 TVX F ASSV Clear ZSX 70mm PL 1.53 TVX Bluloc SF Single Vision Clear UC 70mm PL 1.53 TVX Bluloc SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.53 TVX SF BFFT Clear UC 72/28mm PL 1.60/42 SF Single Vision Clear UC 65mm PL 1.60/42 SF Single Vision Clear UC 70mm PL 1.60/42 SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.60/42 SF Single Vision Clear UC 80mm PL tribrid SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.50 F SV Transitions GY ZSX 70mm PL 1.53 TVX SF Single Vision Transitions GY UC 75mm PL tribrid Bluloc SF Single Vision Clear UC 65mm PL tribrid Bluloc SF Single Vision Clear UC 70mm PL tribrid Bluloc SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.74 LeafEco SF Single Vision Clear UC 60mm PL 1.74 LeafEco SF Single Vision Clear UC 65mm PL 1.74 LeafEco SF Single Vision Clear UC 70mm PL 1.74 LeafEco SF Single Vision Clear UC 75mm PL 1.50 RX SV Clear HMC PL 1.50 RX SV Clear ZSX PL 1.50 RX SV Clear NBSX PL 1.50 RX BFFT Clear ZSX PL 1.50 RX ASSV Clear HMCW PL 1.50 RX ASSV Clear ZSX PL 1.50 RX ASSV Clear NBSX PL 1.50 RX True SV 3D Clear NBSX PL 1.50 RX Freedom Plus BV Clear NBSX PL 1.50 RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL 1.50 RX Freedom Solace 3D Clear NBSX PL 1.60/42 RX SV Clear HMC PL 1.60/42 RX SV Clear ZSX PL 1.60/42 RX SV Clear NBSX PL 1.60/42 RX ASSV Clear HMCW PL 1.60/42 RX ASSV Clear ZSX PL 1.60/42 RX ASSV Clear NBSX PL 1.60/42 RX Maxima MDII Clear NBSX PL 1.60/42 RX True SV 3D Clear HMCS PL 1.60/42 RX True SV 3D Clear ZSX PL 1.60/42 RX Enhancer Clear ZSX PL 1.60/42 RX Sports SV Clear HMCW PL 1.60/42 RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Plus BV Clear HMCW PL 1.60/42 RX Freedom Plus BV Clear ZSX PL 1.67 RX SV Clear HMC PL 1.67 RX SV Clear ZSX PL 1.67 RX SV Clear NBSX PL 1.67 RX ASSV Clear ZSX PL 1.67 RX ASSV Clear NBSX PL 1.67 RX Freedom-Atoric Clear HMCW PL 1.67 RX True SV 3D Clear ZSX PL 1.67 RX Freedom Plus BV Clear HHC PL 1.67 RX Freedom Plus BV Clear HMCW PL 1.67 RX Freedom Plus BV Clear ZSX PL 1.67 RX Freedom Plus BV Clear NBSX PL 1.67 RX Freedom Solace 3D Clear HHC PL 1.67 RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL 1.50 Polarized RX SV Grey HMCW PL 1.50 Polarized RX SV Grey HMCS PL 1.50 Polarized RX SV Green HMCS PL 1.50 Polarized RX SV GN ZSX PL 1.50 Polarized RX SV Brown HMCW PL 1.50 Polarized RX SV Brown HMCS PL 1.50 Polarized Rx SV Brown ZSX PL 1.50 Polarized RX Freedom Plus BV BN HMCS PL 1.53 TVX RX SV Clear HMCW PL 1.53 TVX RX SV Clear ZSX PL 1.53 TVX RX SV Clear NBSX PL 1.53 TVX RX BFFT Clear UC PL 1.53 TVX RX BFFT Clear HHC PL 1.53 TVX RX BFFT Clear ZSX PL 1.53 TVX RX BFFT Clear NBSX PL 1.53 TVX RX ASSV Clear NBSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Clear HMCW PL 1.53 TVX RX True SV 3D Clear ZSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Clear NBSX PL 1.53 TVX RX Freedom Plus BV Clear HMCW PL 1.53 TVX RX Freedom Plus BV Clear ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Plus BV Clear NBSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace 3D Clear NBSX PL 1.55 RX SV Clear UC PL 1.55 RX SV Clear HMCW PL 1.55 RX SV Clear NBSDX 70mm PL 1.55 RX SV Clear NBSX PL 1.55 RX SV Clear NBSX 70mm PL 1.55 RX Freedom Plus BV Clear HMCW PL 1.55 RX Freedom Plus BV Clear ZSX PL 1.55 RX Freedom Plus BV Clear NBSX PL 1.71 RX Freedom Plus BV Clear ZPX PL 1.71 RX Freedom Plus BV Clear ZSX PL 1.74 RX SV Clear ZSX PL 1.74 RX ASSV Clear HMCW PL 1.74 RX ASSV Clear ZSX PL 1.74 RX True SV 3D Clear Clear ZSX PL 1.74 RX Freedom Plus BV Clear ZSX PL 1.74 RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL tribrid RX SV Clear ZSX PL tribrid RX True SV 3D Clear ZSX PL tribrid RX True SV 3D Clear NBSX PL tribrid RX Freedom Plus BV Clear ZPX PL tribrid RX Freedom Plus BV Clear ZSX PL tribrid RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL tribrid RX Zenith Iden Clear ZSX PL 1.74 RX SV Clear HMCW PL 1.74 RX SV Clear ZSX PL 1.74 RX True SV 3D Clear HMCW PL 1.74 RX True SV 3D Clear ZSX PL 1.74 RX One True 3D Clear NBSX PL 1.74 RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL 1.74 LeafEco RX SV Clear ZSX PL 1.74 LeafEco RX SV Clear NBSX PL 1.74 LeafEco RX One True 3D Clear ZSX PL 1.74 LeafEco RX One True 3D Clear NBSX PL 1.74 LeafEco RX Freedom Life BV Clear ZSX PL 1.74 LeafEco RX Freedom Solace 3D Clear ZSX PL tribrid RX True SV 3D Transitions GY ZSX PL 1.67 RX SV Transitions GY ZSX PL 1.67 RX SV Transitions BN ZSX PL 1.53 TVX RX SV Transitions GY NBSX PL 1.53 TVX RX SV Transitions BN ZSX PL 1.60/42 RX SV Transitions GY HMCW PL 1.60/42 RX SV Transitions GY ZSX PL 1.60/42 RX SV Transitions GY NBSX PL 1.60/42 RX SV Transitions BN ZSX PL tribrid RX SV Transitions GY ZSX PL tribrid RX SV Transitions BN ZSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Transitions GY ZSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Transitions GY NBSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Transitions BN ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace 3D Transitions GY ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace 3D Transitions BN ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Plus BV Transitions GY ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Plus BV Transitions BN ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace Transitions BN ZSX PL 1.67 RX Freedom Solace 3D Transitions GY ZSX PL 1.67 RX Freedom Solace 3D Transitions GY NBSX PL 1.50 CR630 RX SV Transitions GY HMCW PL 1.50 CR630 RX Freedom Plus BV Transitions GY ZSX PL 1.50 CR630 RX Freedom Plus BV Transitions GY NBSX PL 1.50 CR630 RX Freedom Plus BV Transitions BN ZSX PL 1.50 CR630 RX Freedom Solace 3D Transitions GY ZSX PL 1.67 RX Freedom Plus BV Transitions GY ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Plus BV Transitions GY ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Plus BV Transitions BN ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Plus LNV Transitions GY ZSX PL 1.60/42 RX True SV 3D Transitions GY ZSX PL 1.60/42 RX True SV 3D Transitions BN ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Solace 3D Transitions GY ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Solace 3D Transitions BN ZSX PL 1.67 RX True SV 3D Transitions GY ZSX PL tribrid RX Freedom Plus BV Transitions GY ZSX PL tribrid RX Freedom Plus BV Transitions BN ZSX PL tribrid RX Freedom Solace 3D Transitions GY ZSX PL tribrid RX Freedom Solace 3D Transitions BN ZSX PL tribrid RX True SV 3D Transitions 8 GY ZSX PL 1.67 RX SV Transitions 8 GY ZSX PL 1.67 RX SV Transitions 8 BN ZSX PL 1.53 TVX RX SV Transitions 8 GY NBSX PL 1.53 TVX RX SV Transitions 8 BN ZSX PL 1.60/42 RX SV Transitions 8 GY HMCW PL 1.60/42 RX SV Transitions 8 GY ZSX PL 1.60/42 RX SV Transitions 8 GY NBSX PL 1.60/42 RX SV Transitions 8 BN ZSX PL tribrid RX SV Transitions 8 GY ZSX PL tribrid RX SV Transitions 8 BN ZSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Transitions 8 GY ZSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Transitions 8 GY NBSX PL 1.53 TVX RX True SV 3D Transitions 8 BN ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace 3D Transitions 8 GY ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace 3D Transitions 8 BN ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Plus BV Transitions 8 GY ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Plus BV Transitions 8 BN ZSX PL 1.53 TVX RX Freedom Solace Transitions 8 BN ZSX PL 1.67 RX Freedom Solace 3D Transitions 8 GY ZSX PL 1.67 RX Freedom Solace 3D Transitions 8 GY NBSX PL 1.50 CR630 RX SV Transitions 8 GY HMCW PL 1.50 CR630 RX Freedom Plus BV Transitions 8 GY ZSX PL 1.50 CR630 RX Freedom Plus BV Transitions 8 GY NBSX PL 1.50 CR630 RX Freedom Plus BV Transitions 8 BN ZSX PL 1.50 CR630 RX Freedom Solace 3D Transitions 8 GY ZSX PL 1.67 RX Freedom Plus BV Transitions 8 GY ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Plus BV Transitions 8 GY ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Plus BV Transitions 8 BN ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Plus LNV Transitions 8 GY ZSX PL 1.60/42 RX True SV 3D Transitions 8 GY ZSX PL 1.60/42 RX True SV 3D Transitions 8 BN ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Solace 3D Transitions 8 GY ZSX PL 1.60/42 RX Freedom Solace 3D Transitions 8 BN ZSX PL 1.67 RX True SV 3D Transitions 8 GY ZSX PL tribrid RX Freedom Plus BV Transitions 8 GY ZSX PL tribrid RX Freedom Plus BV Transitions 8 BN ZSX PL tribrid RX Freedom Solace 3D Transitions 8 GY ZSX PL tribrid RX Freedom Solace 3D Transitions 8 BN ZSX Thai Optical Group Public Company Limited Thai Optical Group Public Company Limited Dùng để cải thiện tầm nhìn của mắt,hỗ trợ điều trị các tật khúc xạ, bảo vệ mắt Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A