STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO TEK-LENS II; TEK-LENS III TEKIA,INC,USA TEKIA,INC,USA Cấy ghép để thay thế thủy tinh thể ở các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO FREEDOM LENS; FREEDOM EDGE; FREEDOM GOLD; FREEDOM FOLD; FREEDOM FOCUS; FREEDOM ELITE; FREEDOM POWER; FREEDOM ICON; FREEDOM ACE; FREEDOM ZEN; FREEDOM OPHTHALMIC PVT.LTD, INDIA FREEDOM OPHTHALMIC PVT.LTD, INDIA Cấy ghép để thay thế thủy tinh thể ở các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C