STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường rã đông (Thawing Media) VT 602 Kitazato Biopharma Co. Ltd. Kitazato Biopharma Co. Ltd. Dùng để rã đông phôi Quy tắc 3, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C