STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường cô lập và cố định tinh trùng ICSITM/ 10111 Vitrolife Sweden AB/ Vitrolife Inc. Vitrolife Sweden AB/ Vitrolife Inc. Cô lập và cố định tinh trùng Quy tắc 3, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C