STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ổ khí đầu ra Theo phụ lục Theo phụ lục Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
2 Van chặn đơn LVN PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
3 Bộ báo động trung tâm CPX-P- PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
4 Báo động khu vực cho các loại khí CPX-DA-REM-FB PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
5 Hộp van khu vực kèm báo động cho các loại khí MOD-COMPACT_ALARM- PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
6 Hộp van khu vực cho các loại khí MOD-COMPACT- PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
7 Ổ khí đầu ra TUF PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
8 Giắc cắm nhanh PROBE PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
9 ống đồng và phụ kiện kết nối ống đồng Theo phụ lục Theo phụ lục Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 4 TTBYT Loại A
10 Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm FLOW-O2-15-DIN PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
11 Bình hút dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
12 Hệ thống khí nén trung tâm y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại C
13 Hệ thống khí hút chân không y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại C
14 Máy hút khí thải mê AGSS- PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại C
15 Hộp đầu giường BHU- PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
16 Tay máy treo trần Theo phụ lục Theo phụ lục Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
17 Trụ khí treo trần PEND- PRECISION PARTS UK LIMITED Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B
18 Bộ điều phối các loại khí Theo phụ lục Theo phụ lục Precision UK Limited, dùng để lắp đặt, vận hành trong bệnh viện quy tắc 11 TTBYT Loại B