STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) khóa ba chạc Theo phụ lục Theo phụ lục Wellmed International Industries Pvt. Ltd. Kết nối với kim luồn tĩnh mạch, sử dụng để dẫn truyền thuốc/ dịch. Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 (Họ) kim luồn tĩnh mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Wellmed International Industries Pvt. Ltd. Sử dụng để truyền dẫn dịch/thuốc vào cơ thể người bệnh. Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 (Họ) kim lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục Wellmed International Industries Pvt. Ltd. Sử dụng để dẫn/truyền máu trong chạy thận nhân tạo. Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 (Họ) dây nối bơm tiêm điện Theo phụ lục Theo phụ lục Wellmed International Industries Pvt. Ltd. Kết nối với kim luồn tĩnh mạch, sử dụng để dẫn truyền thuốc/ dịch. Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C