STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng – Xe đẩy chuyên dụng CSH020 Highgrade Tech.Co.,Ltd Highgrade Tech.Co.,Ltd Dùng trong nội soi chẩn đoán các bệnh tai mũi họng - Điểm d, Khoản 2, Điều 4 của NĐ 169/2018/NĐCP - Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng – Giá đỡ camera ACZxxx Highgrade Tech.Co.,Ltd Highgrade Tech.Co.,Ltd Dùng trong nội soi chẩn đoán các bệnh tai mũi họng - Điểm d, Khoản 2, Điều 4 của NĐ 169/2018/NĐCP - Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B