STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create-Biotech Co., Ltd Kết nối máy thở với bệnh nhân Dây máy thở với bệnh nhân Làm ấm , làm ẩm khí thở bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B