STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây dẫn đường (Guide wire) các size Theo phụ lục Theo phụ lục Urovision Gesellschaft für medizinischen Technologie Transfer mbH Dùng để dẫn đường đặt Sonde JJ niệu quản Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Que nong đường mật (Dilators) các size Theo phụ lục Theo phụ lục Urovision Gesellschaft für medizinischen Technologie Transfer mbH Dùng để nong đường mật Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B