STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde dẫn lưu tụy mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Medical Incorporated Được sử dụng để dẫn lưu nội soi tạm thời của ống tụy qua đường mũi Quy tắc 5 – Phần II, Phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B