STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test khuẩn lạc Theo danh mục NG BIOTECH- PHÁP NG BIOTECH- PHÁP Sử dụng để phát hiện nhóm vi khuẩn từ môi trường nuôi cấy khuẩn lạc Quy tắc 6 TTBYT Loại B