STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo AcrySof IQ Vivity Extended Vision UV Absorbing IOL, mã DAT015 Alcon Research, LLC, Mỹ Alcon Laboratories, Inc., Mỹ Thủy tinh thể nhân tạo AcrySof IQ Vivity Extended Vision UV Absorbing IOL sử dụng công nghệ X-WAVE đã được cấp bằng sáng chế, cung cấp phạm vi tầm nhìn mở rộng và không làm tăng thêm rối loạn thị giác đơn tiêu. Thủy tinh thể được chỉ định đặt trong bao để điều chỉnh thị lực do thiếu thủy tinh thể ở bệnh nhân trưởng thành đã bị loạn thị giác mạc trước phẫu thuật <1,00 đi-ốp, trong đó thủy tinh thể đục đã được loại bỏ bằng cách hút thủy tinh ra thể ngoài bao. Thủy tinh thể này điều trị lão thị bằng cách cung cấp khoảng tầm nhìn đầy đủ từ nhìn xa đến nhìn gần (40 cm). Thủy tinh thể này cũng cung cấp thị lực nhìn xa tương đương và giảm sự phụ thuộc vào kính đeo ngoài, liên quan đến thủy tinh thể phi cầu đơn tiêu cự. Thủy tinh thể AcrySof IQ Vivity chỉ dành để đặt trong bao. Những thủy tinh thể này cũng được chỉ định cho phương pháp thay thế thủy tinh thể điều chỉnh khúc xạ (Refractive lens exchange - RLE). Quy tắc 8 TTBYT Loại C