STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV BD FOX™ PCR Extraction Tubes Becton, Dickinson and Company Becton, Dickinson and Company Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV BD FOX™ PCR Extraction Tubes được chỉ định cho tách chiết ADN từ mẫu khi sử dụng với hệ thống BD Viper™ LT và các hoá chất kết hợp. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A