STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan răng và phụ kiện Bộ tay khoan răng chậm tốc: ME-20MS, ME-20BS. Động cơ tay khoan răng chậm tốc: ME-20M, ME-20B, ME-80M, ME-80B. Tay khoan răng thẳng chậm tốc: ES-30A, ESG-30AR.Tay khoan răng cong chậm tốc: EC-20L, EC-20FG, EC-20ML, EC-30BL, EC- 30BLP, EG-20L, EG-30BL, EG-30TL. Khuỷu phụ tay khoan cong: EH-20L, EH-20ML, EH-20FG, EH-30BL, EH- 35BL, EH-30BLP, EH-30TL. Tay khoan răng siêu tốc: TC-80QM, TCP-70QM, TCP-700, TCP-450M, TCP-450B, TCP-350M, TCP-350B, TC-40PM, TC-40PB, TC-35YM, TC-35YB. Lõi trong tay khoan răng siêu tốc: TCQJM2950, CRT-40P, CRT-450, CRT-35Y, CRT-350. ND Nakamura Dental Mfg. Co., Ltd. Hakusui Trading Co., Ltd Sử dụng trong quá trinh chữa răng 5 mục 4 TTBYT Loại B