STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ (Peracetic Acid Test Strips) Serim Research Corporation Serim Research Corporation Que thử nồng độ axit Peracetic Serim® GUARDIAN™ Peracetic Acid Test Strips (Mã sản phẩm 5106) dùng thử hiệu lực của axit peracetic trong quá trình tái xử lý quả lọc thận nhân tạo bằng Renalin® Cold Sterilant, PerAldecide™, Puristeril® 340, Peracidin™ và Micro-X Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A