STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent Graft động mạch chủ ngực có màng bọc phía ngoài Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc Điều trị mạch của tất cả các tổn thương động mạch chủ ngực đi xuống (DTA) ở những bệnh nhân phù hợp giải phẫu Quy tắc 8.2 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D