STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-20DR; HA-25DR; HA-30DR; HA-35DR; HA-40DR; HA-45DR; HA-50DR; HA-60DR; HA-75DR; HA-100DR Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm… - Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm… Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-80DR.CD; HA-100DR.CD; HA-150DR.CD; HA-180DR.CD; HA-200DR.CD; HA-210DR.CD; HA-220DR.CD; HA-250DR.CD; HA-300DR.CD; HA-350DR.CD; HA-400DR.CD; HA-450DR.CD; HA-500DR.CD; HA-550DR.CD; HA-600DR.CD Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm… - Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm… Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-150DR.SQD; HA-180DR.SQD; HA-200DR.SQD; HA-210DR.SQD; HA-220DR.SQD; HA-250DR.SQD; HA-300DR.SQD; HA-350DR.SQD; HA-400DR.SQD; HA-450DR.SQD; HA-500DR.SQD; HA-535DR.SQD; HA-550DR.SQD; HA-600DR.SQD Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm… - Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm… Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-150DR.SLD Mic; HA-180DR.SLD Mic; HA-200DR.SLD Mic; HA-210DR.SLD Mic; HA-220DR.SLD Mic; HA-250DR.SLD Mic; HA-300DR.SLD Mic; HA-350DR.SLD Mic; HA-400DR.SLD Mic; HA-450DR.SLD Mic; HA-500DR.SLD Mic; HA-535DR.SLD Mic; HA-550DR.SLD Mic; HA-600DR.SLD Mic; HA-650DR.SLD Mic; HA-700DR.SLD Mic; HA-760DR.SLD Mic; HA-780DR.SLD Mic; HA-800DR.SLD Mic; HA-820DR.SLD Mic Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm… - Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm... Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-150DR.SLD; HA-180DR.SLD; HA-200DR.SLD; HA-210DR.SLD; HA-220DR.SLD; HA-250DR.SLD; HA-300DR.SLD; HA-350DR.SLD; HA-400DR.SLD; HA-450DR.SLD; HA-500DR.SLD; HA-535DR.SLD; HA-550DR.SLD; HA-600DR.SLD; HA-650DR.SLD; HA-700DR.SLD; HA-760DR.SLD; HA-780DR.SLD; HA-800DR.SLD; HA-820DR.SLD; HA-850DR.SLD; HA-900DR.SLD; HA-920DR.SLD; HA-1000DR.SLD Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm… - Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm… Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-760DR.SLDH; HA-800DR.SLDH; HA-820DR.SLDH; HA-850DR.SLDH; HA-920DR.SLDH; HA-1000DR.SLDH; HA-1050DR.SLDH; HA-1200DR.SLDH; HA-1500DR.SLDH Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm… - Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm... Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-45UD; HA-50UD; HA-60UD; HA-75UD; HA-100UD Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Chuyên dùng hấp thạch (Agar), Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm… - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm... Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-80CD; HA-100CD; HA-150CD; HA-180CD; HA-200CD; HA-250CD; HA-300CD; HA-350CD; HA-400CD; HA-450CD Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Chuyên dùng hấp thạch (Agar), Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm… - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm... Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Thiết bị hấp tiệt trùng HA-150SQD; HA-180SQD; HA-200SQD; HA-210SQD; HA-220SQD; HA-250SQD; HA-300SQD; HA-350SQD; HA-400SQD; HA-450SQD; HA-500SQD; HA-535SQD; HA-550SQD; HA-600SQD Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng: - Chuyên dùng hấp thạch (Agar), Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm… - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm... Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Tủ sấy tiệt trùng HOV-32TS; HOV-53TS; HOV-60TS; HOV-80TS; HOV-108TS; HOV-120TS; HOV-160TS; HOV-200TS; HOV-250TS; HOV-420TS Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Tủ được thiết kế để sấy tiệt trùng dụng cụ y tế không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế... Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
11 Tủ sấy vô trùng HOV-300SD.1D; HOV-350SD.1D; HOV-400SD.1D; HOV-520SD.1D; HOV-760SD.2D; HOV-800SD.2D; HOV-850SD.2D Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Tủ được thiết kế để sấy khô nhiệt độ thấp trong môi trường vô khuẩn các loại đồ vật đã tiệt khuẩn bằng hơi nước và/hoặc đã rửa khử khuẩn bằng hóa chất như ống thở, ống gây mê và phụ kiện, bóng bóp, phổi giả, mặt nạ, bình làm ẩm ô xy, dụng cụ y tế… dùng trong bệnh viện, phòng khám đa khoa, các cơ sở y tế khác… Nó cũng được dùng để sấy trong môi trường vô khuẩn dụng cụ y tế trước khi tiệt trùng ở nhiệt độ thấp. Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C