STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc máu Polysulfone dùng cho thận nhân tạo Theo danh mục đính kèm Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd Kết hợp dùng trong thận nhân tạo - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dây máu thận nhân tạo Theo danh mục đính kèm Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd Kết hợp dùng trong thận nhân tạo - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Kim dùng cho thận nhân tạo Theo danh mục đính kèm Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd Dùng trong thận nhân tạo - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 7 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B