STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cọng trữ phôi CL-R-CT-B; CL-R-CT-G; CL-R-CT-C; CL-R-CT-O; CL-R-CT-Y; SCL-R-CT-B; SCL-R-CT-G; SCL-R-CT-C; SCL-R-CT-O; SCL-R-CT-Y; 40709 Fujifilm Irvine Scientific – Mỹ Fujifilm Irvine Scientific – Mỹ Là dụng cụ chuyên dùng cho trữ phôi, trứng trong ni-tơ lỏng Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Môi trường nuôi cấy dùng trong hỗ trợ sinh sản 90168-60mL/ Continuous Single Culture®–NX Complete - (CSCM–NXC) Fujifilm Irvine Scientific – Mỹ Fujifilm Irvine Scientific – Mỹ Được sử dụng như môi trường nuôi cấy phôi đến ngày 5/6, được sử dụng khi chuyển phôi đến tử cung. Quy tắc 2 TTBYT Loại B