STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy Geri/Geri Medium Phụ lục đính kèm Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Môi trường nuôi cấy Geri được sử dụng để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của phôi trong ống nghiệm. Phôi có thể tồn tại trong dịch này tối đa 5 ngày trước khi được chuyển vào tử cung. Quy tắc 13 TTBYT Loại D