STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nòng trong tay bào RC260-101 Rudolf Medical GmbH + Co. KG Rudolf Medical GmbH + Co. KG Phụ kiện của máy phẫu thuật nội soi. - Điểm d, Khoản 2, Điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP - Quy tắc 09, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Vỏ ngoài tay bào RC260-141 Rudolf Medical GmbH + Co. KG Rudolf Medical GmbH + Co. KG Phụ kiện của máy phẫu thuật nội soi. - Điểm d, Khoản 2, Điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP - Quy tắc 09, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Ống bít tay bào RC240-121 Rudolf Medical GmbH + Co. KG Rudolf Medical GmbH + Co. KG Phụ kiện của máy phẫu thuật nội soi. - Điểm d, Khoản 2, Điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP - Quy tắc 09, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Tay cắt chủ động RC040-201 Rudolf Medical GmbH + Co. KG Rudolf Medical GmbH + Co. KG Phụ kiện của máy phẫu thuật nội soi. - Điểm d, Khoản 2, Điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP - Quy tắc 09, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C