STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính thuốc (tròng cận - viễn - loạn thị không phải kính áp tròng) bằng plasic hiệu HMC OSTAR HMC OSTAR WANXIN OPTICAL WANXIN OPTICAL Điều tiết khúc xạ cho mắt (cận - viễn - loạn) Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tròng kính thuốc ( tròng cận - viễn - loạn thị không phải kính áp tròng) bằng plasic hiệu HC WEISIMA HC WEISIMA WANXIN OPTICAL WANXIN OPTICAL Điều tiết khúc xạ cho mắt (cận - viễn - loạn) Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tròng kính thuốc (tròng cận - viễn - loạn thị không phải kính áp tròng) bằng plasic hiệu HMC PALSIGHT HMC PALSIGHT WANXIN OPTICAL WANXIN OPTICAL Điều tiết khúc xạ cho mắt (cận - viễn - loạn) Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tròng kính thuốc (tròng cận - viễn - loạn thị không phải kính áp tròng) bằng plasic hiệu HC PALSIGHT HC PALSIGHT WANXIN OPTICAL WANXIN OPTICAL Điều tiết khúc xạ cho mắt (cận - viễn - loạn) Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Tròng kính thuốc (tròng cận - viễn - loạn thị không phải kính áp tròng) bằng plasic hiệu SHMC PALSIGHT SHMC PALSIGHT WANXIN OPTICAL WANXIN OPTICAL Điều tiết khúc xạ cho mắt (cận - viễn - loạn) Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A